Nyereményjáték szabályzat

A játék szervezője:

Baldor lovasékszer nyereményjáték a továbbiakban "Játék" szervezője Pörge Balázs egyéni vállalkozó

(székhely: 2060 Bicske, Kossuth tér 1. Adószám: 60248516-1-27, Nyilvántartási szám: 19494686)

a továbbiakban: "Szervező".

A játék időtartama:

Az aktuális játékban feltüntetett dátum napján éjfélig tart.

A játék nyereménye:

Az aktuális játékban feltüntetett saját gyártású ékszer.

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, másra át nem ruházható.

A játékban történő részvétel feltételei:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy továbbiakban: "Játékos", kivéve a szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

A nyereményjáték részletes leírása:

Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy regisztrálnia kell a teljes nevével és email címének önkéntes megadásával. A sikeres regisztrációval vehet csak részt a játékban. 

A szervező a játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a játékból.

A szervező a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek és email címek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállal bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező és a lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Nyeremény átvétele:

A szervező a nyerteseket email-ben értesíti. A nyertes által megadott névre és címre elpostázza.

A szervező a nyerteseinek a nevét a lovasékszer.hu weboldalon teszi közzé a nyertesek menüpont alatt.

A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó fizetési kötelezettséget a szervező viseli.

Információ a játékról:

A játékról részletes információk lovasékszer.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a szervezőnél elhelyezett esetleges reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes játékszabályzat ismertetését is az baldor@lovasekszer.hu email címre írhatnak.

Adatvédelem:

Az előbbiekben foglaltak alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket és a szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. email-ben eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. A hírlevél küldésről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.

A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.

A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailben tájékoztató, reklámanyagot, stb.. Ezt a baldor@lovasekszer.hu email címen bármikor megteheti.

Vegyes rendelkezések:

A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért a szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.

A szervező kizárja a felelősségüket minden, a lovasekszer.hu weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. Sql támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

A játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a lovasekszer.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. A szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Bicske, 2015. november 7.

Szervező